بازدید ناصر الدین شاه از نمایشگاه نقاشی


تا حالا همگی مطالب زیادی در مورد سفر شاهان قاجار به کشورهای اروپایی و مسایل حاشیه ای که به همراه داشته اند شنیده ایم در یکی از این سفرها به دیار فرنگ گویا روزی ناصرالدین شاه در انگلستان به یک نمایشگاه میرود ضمن بازدید تابلوی خری را میبیند از رییس نمایشگاه قیمت  تابلو را میپرسد میگوید صد لیره ناصرالدین شاه تعجب میکند “میگوید قیمت خر زنده ۵ لیره است این که خر مرده است چرا صد لیره میخواهید؟”رییس نمایشگاه جواب میدهد “برای اینکه این دیگر هزینه خوراک نگهداری ندارد” شاه میگوید “در عوض بار هم نمیبرد!!”

/ 1 نظر / 30 بازدید
پریچهر

[تعجب]